โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

บุคลากร

0

ข่าวความเคลื่อนไหว

8

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

1

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2    ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

วันของเด็กๆ
วันของเด็กๆ

โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562... อ่านต่อ

การผจญภัยของลูกเสือตัวน้อย
การผจญภัยของลูกเสือตัวน้อย

โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์)... โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)อ่านต่อ

เรือจ้างวางพาย
เรือจ้างวางพาย

โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)... โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)อ่านต่อ

เรือจ้างวางพาย
เรือจ้างวางพาย

โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)... โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)อ่านต่อ

ทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
ทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)  23 สิงหาคม 2561... โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)อ่านต่อ

เข้าค่ายคุณธรรม
เข้าค่ายคุณธรรม

โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)  นำนักเรียนจำนวน 203 คน เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดไชยศรี... โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)อ่านต่อ

ประกาศผลการเรียนและปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศผลการเรียนและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐... โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)อ่านต่อ

ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล
ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล

โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์ฤษฏิ์) ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลโดยใช้งบประมาณ 55,000 บาท... โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)... โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)อ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 081-9512606
นางสาวดุษณียา บุดดานอก
นางสาวดุษณียา  บุดดานอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
นายทองสา คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทุย
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
นางสาวชลธิชา  ชัยชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
นางอรสา นามบิดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านม่วงโป้
นายสนั่น ขันมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ 
-ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง -ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
นายสันติ มุ่งหมาย
นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิง
นายสันติ มุ่งหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินขาว โทร.092-483-1999 E-mail: tantapai@gmail.com  
นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th
นางศิริลักษณ์ แสนตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
นายสมยศ ศรีกงพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
นายปรัชญา อุ่นทะยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม  โทร 081-8716394
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 087-8626542
ว่าที่ร้อยตรีเอกราช อุปศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
นายทองสา คำเงิน
นายทองสา  คำเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์  โทร. 0810740994
นายครรชิต หมื่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ปฎิทินรับนักเรียน สพฐ.

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง...

มาตรการป้องกันความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

มาตรการป้องกันความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ...

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎ์รังสฤษฏิ์)...

หนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่มหนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันแบ่งเป็น 13 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 202 หน้า พร้อมปกหน้าหลังดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17910 หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 178 หน้า พร้...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น