โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

บุคลากร

1

ข่าวความเคลื่อนไหว

13

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

2

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2    ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

รับการตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน On Site
รับการตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน On Site

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก นำโดย ว่าที่ร้อยตรี เอกราช อุปศรี และคณะครู ให้การต้อนรับ ท่านรอง บุญเย็น โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ข... โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กอ่านต่อ

การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน On Site ปีการศึกษา 2564
การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน On Site ปีการศึกษา 2564

    โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก นำโดย ว่าที่ร้อยตรี เอกราช อุปศรี และคณะครู ในโรงเรียน รับการประเมินติดตามการเตรียมความพ... โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กอ่านต่อ

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.3 และนิเทศการสอน
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.3 และนิเทศการสอน

ท่านรองฯ บุญเย็น  โหว่สงคราม รอง ผอ. สพป.ขก.เขต 1 และท่านศึกษานิเทศก์  ดร.อุทุมพรพัต  สุคนธาพิพัฒนกุล เข้าเยี่ยมสนามสอบ NT รร.บ้... โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กอ่านต่อ

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.3 และนิเทศการสอน
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.3 และนิเทศการสอน

ท่านรองฯ บุญเย็น  โหว่สงคราม รอง ผอ. สพป.ขก.เขต 1 และท่านศึกษานิเทศก์  ดร.อุทุมพรพัต  สุคนธาพิพัฒนกุล เข้าเยี่ยมสนามสอบ NT รร.บ้... โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กอ่านต่อ

อบรมพัฒนาสมรรถนะครูทางการศึกษาด้านการใช้  ICT
อบรมพัฒนาสมรรถนะครูทางการศึกษาด้านการใช้ ICT

      ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้  นายบุญเย็น  โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑  เป็นประธาน เปิดก... โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กอ่านต่อ

ผอ.สพป.ขอนแก่น 1 เข้าเยี่ยมโรงเรียน
ผอ.สพป.ขอนแก่น 1 เข้าเยี่ยมโรงเรียน

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ท่าน ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ย... โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กอ่านต่อ

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลตำบลสาวะถี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน และรับมอบอุปกรณ์กีฬา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ... โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กอ่านต่อ

ตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพฯ
ตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพฯ

ตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส สพป.ขอนแก่น เขต 1ระหว่างวันที่ 19-20 ... โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กอ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศ Open House ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ Open House ปีการศึกษา 2560

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ Open House และปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึ... โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กอ่านต่อ

การประเมินยุทธศาสตร์ผู้บริหารสถานศึกษาฯ
การประเมินยุทธศาสตร์ผู้บริหารสถานศึกษาฯ

การประเมินยุทธศาสตร์ผู้บริหารสถานศึกษาฯ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก... โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กอ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูกีฬา
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูกีฬา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มอบนโยบาย 13 ข้อ ... โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กอ่านต่อ

อนุบาลวอลดอร์ฟ รร.บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
อนุบาลวอลดอร์ฟ รร.บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

อนุบาลแบบบ้าน ตามแนววอลดอร์ฟ ในบริบทของโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ไหนองเม็ก... โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายสนั่น ขันมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
นายสันติ มุ่งหมาย
นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ 
-ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง -ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
นายครรชิต หมื่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
นางสาวชลธิชา  ชัยชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
นายทองสา คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทุย
นางสาวดุษณียา บุดดานอก
นางสาวดุษณียา  บุดดานอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง
นายปรัชญา อุ่นทะยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม  โทร 081-8716394
ว่าที่ร้อยตรีเอกราช อุปศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
นายสันติ มุ่งหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th
นายทองสา คำเงิน
นายทองสา  คำเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์  โทร. 0810740994
นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th
นายสมยศ ศรีกงพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิง
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 081-9512606
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 087-8626542
นางศิริลักษณ์ แสนตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินขาว โทร.092-483-1999 E-mail: tantapai@gmail.com  
นางอรสา นามบิดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านม่วงโป้

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

หนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่มหนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันแบ่งเป็น 13 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 202 หน้า พร้อมปกหน้าหลังดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17910 หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 178 หน้า พร้...

ปฎิทินรับนักเรียน สพฐ.

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ร่วมตอบคำถามว่า 12 ปีผ่านไป นับตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยในปี 2544 จนถึงปัจจุบันนั้น

- นโยบายประชานิยมในเศรษฐกิจการเมืองไทยมีพัฒนาการอย่างไร และมี ‘ที่ทาง’ ที่เปลี่ยนแปลงไปในภูมิทัศน์ใหม่ของการเมืองไทยอย่างไร- นโยบายประชานิยมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทยอย่างไร- สังคมไทยและนักวิชาการไทยได้เรียนรู้บทเรียนหรือได้ ‘คิดใหม่’ เรื่องนโยบาย ‘ประชานิยม’ หรือไม่ อย่างไร- เศรษฐกิจการเมืองไทยจะจัดวางความสัมพันธ์ระหว...

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎ์รังสฤษฏิ์)...

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น