โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก

บุคลากร

5

ข่าวความเคลื่อนไหว

9

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

0

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2    ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

จดหมายข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่  18  มีนาคม  2564
จดหมายข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564

วัวันพฤหัสบดีที่ 18  มีนาคม  2564  โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก นำโดย ผอ.ชลธิชา  ชัยชนะ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียน... โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักอ่านต่อ

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันที่ 21  ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเหล่าเกวี... โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักอ่านต่อ

ค่ายทักษะวิชาการ
ค่ายทักษะวิชาการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และฝึกทักษะกา... โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักอ่านต่อ

ค่ายทักษะวิชาการ
ค่ายทักษะวิชาการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และฝึกทักษะกา... โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักอ่านต่อ

ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา

วันที่ 7 -8 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี และเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ... โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักอ่านต่อ

วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ วัดโนนขาม บ้านเหล่าเกวียนหัก ... โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักอ่านต่อ

วันต่อต้านยาเสพติด
วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561... โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักอ่านต่อ

 ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง
ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผุ้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18  พฤษภาคม 2561... โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักอ่านต่อ

ประเมินความพร้อมการขอเปิดอนุบาล 3 ขวบ
ประเมินความพร้อมการขอเปิดอนุบาล 3 ขวบ

วันที่ 15  พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ออกประเมินความพร้อมการขอเปิดชั้นเรียน อนุบาล 3 ขวบ ณ โรง... โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักอ่านต่อ

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก นำโดยผอ.ครรชิต  หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนชาวบ้าน จัดก... โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิง
นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th
นายทองสา คำเงิน
นายทองสา  คำเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์  โทร. 0810740994
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
นายทองสา คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทุย
นางสาวดุษณียา บุดดานอก
นางสาวดุษณียา  บุดดานอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
นางสาวชลธิชา  ชัยชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
นายสันติ มุ่งหมาย
นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 087-8626542
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินขาว โทร.092-483-1999 E-mail: tantapai@gmail.com  
นางศิริลักษณ์ แสนตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
นายครรชิต หมื่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว
นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ 
-ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง -ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
นายสมยศ ศรีกงพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
นางอรสา นามบิดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านม่วงโป้
นายสันติ มุ่งหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th
นายปรัชญา อุ่นทะยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม  โทร 081-8716394
นายสนั่น ขันมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 081-9512606
ว่าที่ร้อยตรีเอกราช อุปศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

มาตรการป้องกันความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

มาตรการป้องกันความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ...

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง...

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎ์รังสฤษฏิ์)...

หนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่มหนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันแบ่งเป็น 13 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 202 หน้า พร้อมปกหน้าหลังดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17910 หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 178 หน้า พร้...

ร่วมตอบคำถามว่า 12 ปีผ่านไป นับตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยในปี 2544 จนถึงปัจจุบันนั้น

- นโยบายประชานิยมในเศรษฐกิจการเมืองไทยมีพัฒนาการอย่างไร และมี ‘ที่ทาง’ ที่เปลี่ยนแปลงไปในภูมิทัศน์ใหม่ของการเมืองไทยอย่างไร- นโยบายประชานิยมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทยอย่างไร- สังคมไทยและนักวิชาการไทยได้เรียนรู้บทเรียนหรือได้ ‘คิดใหม่’ เรื่องนโยบาย ‘ประชานิยม’ หรือไม่ อย่างไร- เศรษฐกิจการเมืองไทยจะจัดวางความสัมพันธ์ระหว...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น