ssssssss

บุคลากร

0

ข่าวความเคลื่อนไหว

0

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

1

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2    ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 087-8626542
นางสาวดุษณียา บุดดานอก
นางสาวดุษณียา  บุดดานอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง
นายปรัชญา อุ่นทะยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม  โทร 081-8716394
นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ 
-ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง -ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
นางศิริลักษณ์ แสนตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
นายทองสา คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทุย
นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
นางสาวชลธิชา  ชัยชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
นายครรชิต หมื่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 081-9512606
ว่าที่ร้อยตรีเอกราช อุปศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
นายสมยศ ศรีกงพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิง
นายทองสา คำเงิน
นายทองสา  คำเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์  โทร. 0810740994
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินขาว โทร.092-483-1999 E-mail: tantapai@gmail.com  
นายสันติ มุ่งหมาย
นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
นายสันติ มุ่งหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th
นายสนั่น ขันมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
นางอรสา นามบิดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านม่วงโป้

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

มาตรการป้องกันความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

มาตรการป้องกันความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ...

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎ์รังสฤษฏิ์)...

หนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่มหนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันแบ่งเป็น 13 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 202 หน้า พร้อมปกหน้าหลังดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17910 หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 178 หน้า พร้...

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ "ความหวัง" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย "โอกาสทางการศึกษา" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น