กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2    ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
   k001
   โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
News Online
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
 

นางกาญจนา พิมพ์สุข
นางกาญจนา  พิมพ์สุข ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโป้...

นางสุมาลา งานไว
นางสุมาลา งานไว   ครู คศ.3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก รหัสโรงเรียน 10 หลัก ...

นางพัชนี เพียทา
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแดงน้อย...

นายจีรวัฒน์ จันทร์เรือง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ จบวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โรงเรียนบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือ...

นางชโลมรัตน์ ตะโนนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง...

นายสุรไกร หานะกุล
นายสุรไกร หานะกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก วิชาเอกคอมพิวเตอร์ Email : surakrai82@kkzone1.go.thTel.0894144689 https://web.facebook.com/surakrai82...

นางสาววันวิสาข์ ทองติง
ครู โรงเรียนบ้านงิ้ว  ตำบลสาวะถี  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ...

นางบัวทอง นาค-อก
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองปิง...

นายถุงเงิน รักษาล้ำ
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองปิง...

นางพิสมัย พิมพ์โพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองปิง...

นางสาวสุรีพร มาวัน
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองปิง...

นางทิพรดา ศรีอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองปิง...

นายสนิท กิจโป้
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองปิง...

นางชัชฎาพร วิชัยพล
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

นางอินทร์ตอง สีสุกอง
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

นายสมเกียรติ ไกรราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

นางอัจฉราพรรณ เส็งตากแดด
ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

นางวิไลวรรณ นามตะ
ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

นางเนาวรัตน์ ภิรมย์กิจ
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้่านโนนกู่...

นางณัฐพร ภูทองเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนกู่...

นางอรวรรณ สุนทราวิรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนกู่...

นายประมวล ศรีอุดม
ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านโนนกู่...

นางสิริพร สุวานิช
นางสิริพร  สุวานิช  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหินขาว...

นางประทุมทอง ภูพลผัน
นางประทุมทอง  ภูพลผัน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหินขาว...

นายสุรศักดิ์ สุวานิช
นายสุรศักดิ์  สุวานิช  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหินขาว...

นายเชิดชัย ฮวดศรี
นายเชิดชัย  ฮวดศรี  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหินขาว...

นายสมาน แต้มพิมาย
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน(กอท.)...

นางลัดดา แต้มพิมาย
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(การประถมศึกษา)...

นางชุลีพร วรวสุวัส
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(จิตวิทยาแนะแนว)...

นางอรุณรัตน์ ศรีบุญเรือง
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.บ.(สังคมศึกษา)...

นางบุผา คำงาม
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)...

นายจักรีย์ หาญชัย
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูผู้ช่วย -ค.บ.(คณิตศาสตร์)...

นางอรทัย ใจศิริ
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(คณิตศาสตร์)...

นางนาตอนงค์ จันชุลี
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.บ.(สังคม)...

นางอนงค์ สังฆพันธ์
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ค.บ.(คหกรรม)...

นางปิยะมาภรณ์ กาดนอก
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ค.บ.()...

นางเอื้อมพร นวลบุดดี
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ปก.ศ.(สูง)...

นางอนงรักษ์ นิรันดร์กูล
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ค.บ.(อุตสาหกรรม)...

นางบุญญรัตน์ แพงงา
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)...

นายพิชัย สังฆพันธ์
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ค.บ.(บริหารการศึกษา)...

นางนุชจรีย์ อ่อนอินทร์
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ค.บ.(ภาษาไทย)...

นางนิรมล จิตภิลัย
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)...

นางสาววรัญญา นนทะแสน
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(จิตวิทยาแนะแนว)...

นายศุภชัย มโนชัย
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(พลศึกษา)...

นางสาวทิพย์สุดา ชาแก้ว
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูผู้ช่วย -ค.บ.(ปฐมวัย)...

นางสาวกรรณิการ์ เกศคำขวา
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูพนักงานราชการ -ค.บ.(สังคมศึกษา)...

นางสาวสลักจิต ดลประสิทธิ์
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูอัตรจ้าง -ค.บ.(วิทยาศาสตร์)...

นางสาวณัฐธินี เพิ่มขึ้น
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองปิง  087-8546316...

นางสาวพานทอง พันธุ์โภคา
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูธุรการ -ศษ.บ.()...

นางวราภรณ์ ละครพล
นางวราภรณ์ ละครพลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)...

นางสาวภัทลดา ทัดทาน
นางสาวภัทลดา  ทัดทาน เจ้าหน้าที่ ธุรการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 080-7548625...

นางมณเทียร เพ็งสว่าง
ครูมณเทียร  เพ็งสว่าง   โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น...

นางสาวณัฐชล เชื้อสาวะถี
นางสาวณัฐชล  เชื้อสาวะถี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น...
....
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 เว็บโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 2
 1.โรงเรียนบ้านม่วง
 2.โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
 3.โรงเรียนบ้านโคกล่าม
 4.โรงเรียนบ้านโนนกู่
 5.โรงเรียนบ้านงิ้ว
 6.โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
  7.โรงเรียนบ้านม่วงโป้
 8.โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
 9.โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
 10.โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
 11.โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
 12.โรงเรียนบ้านหนองปิง
 13.โรงเรียนบ้านหินขาว
 15.โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
 16.โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
 17.โรงเรียนบ้านแดงน้อย
 18.โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
 19.โรงเรียนบ้านกุดนางทุย
 20.โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
 รร.บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   24 คน

สถิติปีนี้:        335 คน

สถิติทั้งหมด: 1381 คน