นางสาวดุษณียา บุดดานอก
นางสาวดุษณียา  บุดดานอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง...

นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th...

นางกาญจนา พิมพ์สุข
นางกาญจนา  พิมพ์สุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

นางพัชนี เพียทา
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแดงน้อย...

นายจีรวัฒน์ จันทร์เรือง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ จบวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โรงเรียนบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือ...

นางชโลมรัตน์ ตะโนนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง...

นายสุรไกร หานะกุล
นายสุรไกร หานะกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก วิชาเอกคอมพิวเตอร์ Email : surakrai82@kkzone1.go.thTel.0894144689 https://web.facebook.com/surakrai82...

นางสาววันวิสาข์ ทองติง
ครู โรงเรียนบ้านงิ้ว  ตำบลสาวะถี  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ...

นายถุงเงิน รักษาล้ำ
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองปิง...

นางอินทร์ตอง สีสุกอง
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

นางอัจฉราพรรณ เส็งตากแดด
ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

นางอรวรรณ สุนทราวิรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนกู่...

นางประทุมทอง ภูพลผัน
นางประทุมทอง  ภูพลผัน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหินขาว...

นายเชิดชัย ฮวดศรี
นายเชิดชัย  ฮวดศรี  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหินขาว...

นายสมาน แต้มพิมาย
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน(กอท.)...

นางลัดดา แต้มพิมาย
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(การประถมศึกษา)...

นางชุลีพร วรวสุวัส
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(จิตวิทยาแนะแนว)...

นางอรุณรัตน์ ศรีบุญเรือง
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.บ.(สังคมศึกษา)...

นางบุปผา คำงาม
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)...

นายจักรีย์ หาญชัย
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูผู้ช่วย -ค.บ.(คณิตศาสตร์)...

นางอรทัย ใจศิริ
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(คณิตศาสตร์)...

นางอนงค์ สังฆพันธ์
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ค.บ.(คหกรรม)...

นางปิยะมาภรณ์ กาดนอก
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ค.บ.()...

นางเอื้อมพร นวลบุดดี
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ปก.ศ.(สูง)...

นางนิรมล จิตภิลัย
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)...

นางสาววรัญญา นนทะแสน
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(จิตวิทยาแนะแนว)...

นายสิทธิชัย คำมี
นายสิทธิชัย คำมี  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ศษ.บ.ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Email : sitti2913@gmail.com  ...

นางสาววันวิสาข์ ทองติง
ครูโรงเรียนบ้านงิ้ว...

นางสาวจุฑามาศ ยะลาไสย์
นางสาวจุฑามาศ ยะลาไสย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 095-601985...

นางสาวอัจฉรา เฉลิมวงศ์
นางสาวอัจฉรา  เฉลิมวงศ์  ครู โรงเรียนบ้านหนองปิง  Tel : 0877706604...

นางประภาศรี จันสา
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกล่าม...

นางสาวฟารดา วิเชียรศรี
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th...

นางละมุล นะคำศรี
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกล่าม...

นายพีรวัส มุ้งทอง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

นายภัทรพงษ์ วรศักดิ์มหาศาล
ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

นางสาวพชรอร เทียมสม
...

นางสาวกษิรา คำญา
ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

นายสุระ คงศิริ
ครู โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุงมือถือ 086-8599315...

นางสาวเหมือนฟ้า คำแหงพล
...

นางสาวรัชฎาภรณ์ ขนานแข็ง
นางสาวรัชฎาภรณ์  ขนานแข็ง  แอดมินโรงเรียนบ้านหนองหลุบ...

นางสาวชนาธินาถ โพธิศรี
ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

นายเอกมล มาณะศิลป์
นายเอกมล มาณะศิลป์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 091-0642177...

นางสาวเจนจิรา พรมวงษ์
ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

ว่าที่ร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวนศรี
ว่าที่ร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวนศรี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 083-1493059...

นางสาวพนิดา ลีปาน
นางสาวพนิดา ลีปาน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 061-4509967...

นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก
นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 063-1615683...

นางมณเทียร เพ็งสว่าง
นางมณเทียร เพ็งสว่าง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น...

นางสุมาลี แสนสีลา
นางสุมาลี  แสนสีลา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ...

นางมัชฌิมา ทาเภา
นางมัชฌิมา  ทาเภา  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ...

นางสาววนิดา เกตุพันธ์
นางสาววนิดา  เกตุพันธ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย...

นางสาววัชราภรณ์ อ้วนวงษ์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกล่าม...

นายบุญแทน มูลมุย
ครูอัตราจ้าง (ข้าราชการบำนาญ) โรงเรียนบ้านโคกล่าม...

นางพยอม ศรีกัลป์
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

นายสรรเสริญ สมพรมา
นายสรรเสริญ สมพรมา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น...

นางสาวณัฏฐาพร ศิริโนนรัง
นางสาวณัฏฐาพร ศิริโนนรัง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น...

นางสาวผกามาศ จุดศรี
นางสาวผกามาศ  จุดศรี ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบโรงเรียน)...

นางสาวมณีรัตน์ นาดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์...

นางสาวเบญจมาศซ้ายสุข
นางสาวเบญจมาศ ซ้ายสุข  โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง โทร0877526934...

นางสาวนิสารัตน์ จารย์โพธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

นางสาวธัญญาลักษณ์ ภู่อ่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มเครือข่าย ฯ กลุ่มที่ 2...

นางสาวภัทลดา ทัดทาน
นางสาวภัทลดา ทัดทาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 080-7548625...

นายกิรนันท์ ขุนทิพย์ทอง
โรงเรียนบ้านโคกล่าม ...

นางสาวภัทลดา ทัดทาน
นางสาวภัทลดา  ทัดทาน เจ้าหน้าที่ ธุรการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 080-7548625...

นางมณเทียร เพ็งสว่าง
ครูมณเทียร  เพ็งสว่าง   โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น...

นางสาวณัฐชล เชื้อสาวะถี
นางสาวณัฐชล  เชื้อสาวะถี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น...
....
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2    ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

จดหมายข่าว ฉบับที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2564
จดหมายข่าว ฉบับที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ทางโรงเรียนบ้านม่วงโป้ นางอรสา  นามบิดา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงโป้ พร้อมคณะครูและบุคลา... โรงเรียนบ้านม่วงโป้อ่านต่อ

รับการตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน On Site
รับการตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน On Site

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก นำโดย ว่าที่ร้อยตรี เอกราช อุปศรี และคณะครู ให้การต้อนรับ ท่านรอง บุญเย็น โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ข... โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กอ่านต่อ

การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน On Site ปีการศึกษา 2564
การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน On Site ปีการศึกษา 2564

    โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก นำโดย ว่าที่ร้อยตรี เอกราช อุปศรี และคณะครู ในโรงเรียน รับการประเมินติดตามการเตรียมความพ... โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กอ่านต่อ

การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน On Site ปีการศึกษา 2564
การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน On Site ปีการศึกษา 2564

    โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก นำโดย ว่าที่ร้อยตรี เอกราช อุปศรี และคณะครู ในโรงเรียน รับการประเมินติดตามการเตรียมความพ... โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กอ่านต่อ

การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

3 ธันวาคม 2564  โรงเรียนบ้านโคกล่าม รับการประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการประเมินดังน... โรงเรียนบ้านโคกล่ามอ่านต่อ

ลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
ลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

19 พฤศจิกายน 2564 นายปรัชญา  อุ่นทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามข้อ... โรงเรียนบ้านโคกล่ามอ่านต่อ

รับย้ายครูโรงเรียนบ้านม่วงโป้
รับย้ายครูโรงเรียนบ้านม่วงโป้

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางอรสา นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโป้ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรร่วมต้อนรับคุณครูวาสนา เหล็กโช... โรงเรียนบ้านม่วงโป้อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดย นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒ... ฝ่ายประชาสัมพันธ์อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 7 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 7 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564

ฉบับที่ 7 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564 ครอบครัวแดงใหญ่ มุ่งจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 . ในส... โรงเรียนบ้านแดงใหญ่อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 6 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 6 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564

ฉบับที่ 6 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564 นำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา . วันจันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน 2564 นายส... โรงเรียนบ้านแดงใหญ่อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารขยายเวลาการปิดเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารขยายเวลาการปิดเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ขยายเวลาการปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา - 2019 ตั้งแต่วันที่ 16-31 กรกฎ... โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 5 เดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 5 เดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564  นักเรียนโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญ... โรงเรียนบ้านแดงใหญ่อ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิง
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินขาว โทร.092-483-1999 E-mail: tantapai@gmail.com  
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 087-8626542
นายทองสา คำเงิน
นายทองสา  คำเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์  โทร. 0810740994
นางศิริลักษณ์ แสนตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
นายสนั่น ขันมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
นายสมยศ ศรีกงพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
นางสาวชลธิชา  ชัยชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
นางอรสา นามบิดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านม่วงโป้
นายทองสา คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทุย
นายสันติ มุ่งหมาย
นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ 
-ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง -ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
นายสันติ มุ่งหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th
ว่าที่ร้อยตรีเอกราช อุปศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
นางสาวดุษณียา บุดดานอก
นางสาวดุษณียา  บุดดานอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 081-9512606
นายปรัชญา อุ่นทะยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม  โทร 081-8716394
นายครรชิต หมื่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว
นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ร่วมตอบคำถามว่า 12 ปีผ่านไป นับตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยในปี 2544 จนถึงปัจจุบันนั้น

- นโยบายประชานิยมในเศรษฐกิจการเมืองไทยมีพัฒนาการอย่างไร และมี ‘ที่ทาง’ ที่เปลี่ยนแปลงไปในภูมิทัศน์ใหม่ของการเมืองไทยอย่างไร- นโยบายประชานิยมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทยอย่างไร- สังคมไทยและนักวิชาการไทยได้เรียนรู้บทเรียนหรือได้ ‘คิดใหม่’ เรื่องนโยบาย ‘ประชานิยม’ หรือไม่ อย่างไร- เศรษฐกิจการเมืองไทยจะจัดวางความสัมพันธ์ระหว...

หนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่มหนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันแบ่งเป็น 13 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 202 หน้า พร้อมปกหน้าหลังดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17910 หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 178 หน้า พร้...

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ "ความหวัง" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย "โอกาสทางการศึกษา" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

มาตรการป้องกันความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

มาตรการป้องกันความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น